Kredyty

Kredyty inwestycyjne

na budowę obiektów produkcyjnych, zakup maszyn i urządzenia, zakup samochodów dostawczych i osobowych oraz zakup technologii. Kredyt udzielany jest w wysokości 80% planowanych nakładów inwestycyjnych.

--------------------------------------------------------------------------------

 Kredyty obrotowy w rachunku bieżącym

1. Kredyt przeznaczony dla podmiotów gospodarczych o dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej, posiadających w Banku czynny rachunek bieżący przez okres co najmniej 6-ciu miesięcy (Bank w szczególnie uzasadnionych przypadkach może udzielić kredytu bez zachowania 6-cio miesięcznego okresu posiadania czynnego rachunku w Banku).

2. Bank udziela kredytów złotowych.
3. Zalety kredytu:

odnawialny charakter kredytu - oznacza, że każda spłata całości lub wykorzystanej części kredytu powoduje, iż odnawia się on do kwoty górnej granicy kredytowania określonej w umowie i może być wielokrotnie wykorzystywany w okresie kredytowania;
większy stan wolnych środków, do wysokości których Posiadacz rachunku może realizować zlecenia w formie wypłaty gotówkowych i bezgotówkowych;
kredyt może zostać odnowiony na kolejny okres, bez konieczności jego spłaty, przy czym odnowienie kredytu następuje na podstawie wniosku kredytowego, dokumentów umożliwiających ocenę zdolności i potrzeb kredytowych oraz podpisanej z Wnioskodawcą nowej umowy kredytowej lub aneksu do umowy kredytowej.

4. Kwota kredytu – poziom limitu ustalany jest indywidualnie z uwzględnieniem:

wysokości i częstotliwości obrotów na rachunku bieżącym, poziomu zdolności kredytowej, rodzaju i wysokości bieżących potrzeb kredytowych, rodzaju i wartości proponowanych zabezpieczeń spłaty kredytu.
Górna granica limitu może zostać określona w umowie na cały okres kredytowania lub też w różnych wysokościach w określonych terminach.

5. Okres kredytowania – do 5 lat z możliwością odnowienia na kolejny okres bez konieczności jego spłaty.

6. Oprocentowanie – zmienne ustalane Uchwałą Zarządu Banku. Wysokość ustalonego oprocentowania może ulec zmianie w przypadku zmiany o co najmniej 0,25 punktu procentowego jednego z niżej wymienionych czynników:
1/ stawek WIBOR
2/ stopy procentowej bonów skarbowych 52-tygodniowych
3/ stopy redyskonta weksli NBP
4/ stopy procentowej kredytu lombardowego NBP
5/ wysokości stopy rezerw obowiązkowych.
Zmiana wysokości oprocentowania następuje z dniem wejścia w życie w banku Uchwały Zarządu Banku zmieniającej wysokość stopy procentowej.
Odsetki naliczane i pobierane w okresach miesięcznych. Odsetki od kwoty wykorzystanego kredytu jak i niewykorzystanego kredytu bank nalicza wg sald w poszczególnych dniach miesiąca.

7. Prowizja – zgodnie z tabela prowizji i opłat obowiązującą w Banku.
Bank nie pobiera prowizji: wstępnej za rozpatrzenie wniosku, rekompensacyjnej za wcześniejszą spłatę kredytu.

8. Zabezpieczenie - preferowane zabezpieczenie hipoteczne. Możliwe inne formy zabezpieczenia akceptowane przez Bank.
Koszty zabezpieczenia i zwolnienia zabezpieczeń pokrywa Kredytobiorca.

Warunkiem przyznania kredytu jest posiadanie przez kredytobiorcę zdolności kredytowej, rozumianej jako zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie, ustalonej przez Bank w oparciu o przedłożone przez kredytobiorcę dokumenty oraz uzyskane informacje, jak również przeprowadzone u klienta inspekcje.
Bank uzależnia przyznanie kredytu oraz warunki kredytowania również od: rodzaju i wysokości bieżących potrzeb kredytowych, właściwego zabezpieczenia spłaty kredytu, stopnia ryzyka bankowego. 

--------------------------------------------------------------------------------

Kredyty obrotowe

 

na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej do 12 miesięcy kredyt rolniczy obrotowy 1.000 zł na ha gruntów rolnych na okres 1 roku "udokumentowanie wykorzystania kredytu fakturami VAT, rachunkami"

--------------------------------------------------------------------------------

Kredyty obrotowe

 

na dowolny cel, bez konieczności dokumentowania fakturami i rachunkami, okres kredytowania do 5 lat

--------------------------------------------------------------------------------

AGROKREDYT

Kredyt przeznaczony jest dla rolników prowadzących produkcję rolną na:
- dowolny cel, związany z prowadzeniem gospodarstwa rolnego,
np. na finansowanie:
* Zakup środków do produkcji rolnej,
* Sprzedaż towarów,
* Rozliczeń z kontrahentami,
* Zapasów.
- spłatę kredytu obrotowego finansującego bieżącą działalność gospodarczą w innym banku.

 

Wysokość kredytu nie może przekroczyć 50% wartości gruntów rolnych (grunty orne, sady, łąki i pastwiska) wchodzących w skład nieruchomości rolnej (przyjętej na zabezpieczenie spłaty wnioskowanego kredytu) wycenianej przez bank na podstawie średnich cen gruntów rolnych w obrocie prywatnym dla poszczególnych województw, ogłaszanych przez GUS w okresach kwartalnych.

Kredyt udzielony będzie w rachunku bieżącym, tzn. każdy wpływ środków na rachunek bieżący zaliczany jest na spłatę kredytu, co umożliwia ponowne jego wykorzystanie. Odsetki płatne w okresach miesięcznych.

Okres kredytowania do 5 lat.
 

Zabezpieczenie spłaty kredytu:
Hipoteka na nieruchomości rolnej.
Na okres przejściowy – do momentu wpisania hipoteki – będzie stosowana inna forma zabezpieczenia.

Warunki ubiegania się o kredyt:
1) Wnioskodawca prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni nie mniejszej niż 4 ha,
2) Posiada udokumentowany tytuł prawny do nieruchomości rolnej,
3) Nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą,
4) Posiada decyzję ARiMR o przyznaniu prawa do dopłat obszarowych,
5) Posiada lub otworzy w banku – w którym zostanie udzielony kredyt
– rachunek bieżący, na którym będą wpływały dopłaty obszarowe
przez cały okres kredytowania,
6) Posiada zdolność kredytową,
7) Terminowo reguluje zobowiązania podatkowe i ubezpieczeniowe,
8) Nie jest w stosunku do niego prowadzona egzekucja.

--------------------------------------------------------------------------------

Kredyty preferencyjne inwestycyjne z dopłatą ARiMR

IP - na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym i usługach dla rolnictwa z terminem spłaty do 8 lat

MR - na utworzenie i urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie przekroczyły 40 roku życia z terminem spłaty do 15 lat

KZ - na zakup gruntów rolnych z terminem spłaty do 15 lat

BR- na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach programów branżowych z terminem spłaty na 8 lat

NT - na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie z terminem spłaty do 15 lat

--------------------------------------------------------------------------------

Kredyt unijny

Kredyt unijny przeznaczony jest dla rolników, rybaków jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców na przedsięwzięcie realizowane w ramach programów inwestycyjnych funduszy strukturalnych Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz innych programów pomocowych, w celu umożliwienia realizacji całości planowanego przedsięwzięcia przed uzyskaniem dofinansowania ze środków funduszy pomocowych - unijnych.

Kredyt może być udzielony:
• w wysokości kwoty dotacji – w takim przypadku spłata następuje w momencie uzyskania refundacji ze środków unijnych;
• w wysokości większej niż kwota dotacji (nawet do 100% całkowitej wartości planowanego przedsięwzięcia jeśli jest to zgodne z procedurami programu) – spłata części kredytu do wysokości dotacji po otrzymaniu refundacji środków , pozostała część rozłożona na dogodne raty.
 

Wykorzystanie kredytu - na pisemny wniosek Kredytobiorcy, w formie bezgotówkowej poprzez dokonanie przez Bank zapłaty za przedstawione faktury lub też na wskazany przez Kredytobiorcę rachunek wykonawcy, po przedstawieniu zaakceptowanych przez Bank dokumentów poświadczających zakup lub wykonanie usługi.
Wymagane dokumenty:

wniosek o kredyt (wzór Banku),
dokumenty wymagane przez dany program dla uzyskania dotacji.
jeśli wniosek o kredyt jest składany w Banku po podpisaniu umowy z Jednostką Kontraktującą - kopię tej umowy wraz z załącznikami
inne dokumenty umożliwiające:
- ocenę przez Bank zgodności przedsięwzięcia z wymaganiami poszczególnych programów i monitoringu jego przebiegu
- ocenę zdolności kredytowej wnioskodawcy i wartości proponowanych zabezpieczeń.

Uwaga:
Bank uzależnia udzielenie kredytu od zgodność planowanej inwestycji z założeniami programu i pozytywnej oceny zdolności kredytowej przy założeniu, że wnioskodawca nie otrzyma wsparcia ze środków funduszy pomocowych i całość kredytu będzie spłacał z własnych zysków

drukuj ()

Kontakt

Mapa dojazdu

[obiekt mapy]

ul. Kartuska 3 83-340 Sierakowice
Tel.:  58-684-67-30
   58-681-65-22
Fax.: 58-684-67-39
E-mail: centrala@bssierakowice.pl
Kod SWIFT: GBWCPLPP