Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy

Rachunek ten popularnie nazywany ROR, stanowi bezpieczną, korzystną i wygodną formę gromadzenia pieniędzy oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych.

Za wkłady zgromadzone na rachunku bank odpowiada swoim majątkiem.

Są one objęte gwarancjami określonymi w ustawie o Bankowym Funduszy Gwarancyjnym.

Osoba występująca o otwarcie rachunku składa w banku wniosek o otwarcie ROR, deklaruje w nim wysokość wpłat na rachunek.

Jeżeli wnioskodawcą jest osoba posiadająca stałe dochody, to deklaruje ona wnoszenie wpłat na ROR w formie stałych wpływów (przelewów) typu:

•Wynagrodzenie,
•emerytura, renta
•zasiłek,
•stypendium.

Jeżeli natomiast wnioskodawca nie ma stałych dochodów to zobowiązuje się do wpłacania określonej kwoty na konto.

Przy otwieraniu rachunku pracownik banku jest zobowiązany prosić klienta o dowód osobisty stwierdzający tożsamość wnioskodawcy.

Oprocentowanie

• Rachunki ROR, oprocentowanie zmienne, kapitalizacja odsetek na koniec roku

Korzyści z posiadania ROR:

•bezpieczeństwo środków ulokowanych na rachunku,
•możliwość regulowania stałych opłat np.: telefonu, energii elektrycznej-za pomocą stałego zlecenia bądź polecenia zapłaty,
•informacje o stanie swojego rachunku za pomocą usługi Hasło,
•obsługa swojego rachunku za pomocą Internetu-dostęp 24 h,
•karty: debetowe, typu "charge",
•możliwość ubiegania się o kredyt w ROR.

Otwarcie ROR następuje:

•po zawarciu umowy i złożeniu w banku karty wzorów podpisów,
•po podpisaniu umowy przez obie strony,

Wszystkie te czynności muszą być dokonane w obecności pracownika banku.

Gdy nastąpi otwarcie ROR klient może złożyć wniosek o:
•otrzymanie blankietów czekowych,
•kartę debetową, typu "charge",
•usługę udzielania informacji - "HASŁO",
•INTERNET BANKING,
•uruchomić linię kredytową.

Klient może wszelkie płatności regulować osobiście, dokonując polecenia przelewu środków pieniężnych, bądź zlecać bankowi dokonywanie comiesięcznych płatności m.in. w formie stałych zleceń, a także przeprowadzać rozliczenia finansowe za pośrednictwem banku - polecenie zapłaty.

Klient może udzielić pełnomocnictwa osobie posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwa udziela się w obecności upoważnionego pracownika banku składając pisemne oświadczenie woli.

Udzielone pełnomocnictwo uprawnia do dysponowania rachunkiem tj. wpłat i wypłat w jednostkach organizacyjnych banku.

Klient może dokonać zapisu na wypadek śmierci.

Zapis na wypadek śmierci może być odwołany lub zmieniony przez posiadacza rachunku w dowolnym czasie.

 

Kontakt

Mapa dojazdu

[obiekt mapy]

ul. Kartuska 3 83-340 Sierakowice
Tel.:  58-684-67-30
   58-681-65-22
Fax.: 58-684-67-39
E-mail: centrala@bssierakowice.pl
Kod SWIFT: GBWCPLPP