Rachunki

Rachunki bieżące

Rachunek bieżący, stanowi bezpieczną, korzystną i wygodną formę gromadzenia pieniędzy oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych.

Za wkłady zgromadzone na rachunku bank odpowiada swoim majątkiem.

Są one objęte gwarancjami określonymi w ustawie o Bankowym Funduszy Gwarancyjnym.

Osoba występująca o otwarcie rachunku składa w banku wniosek o otwarcie bieżącego:

Jeżeli wnioskodawcą jest osoba zajmująca się dzialalnością pozarolniczą (spółka, jednostka samorządu terytorialnego, fundacja, stowarzyszenie) składa następukące dokumenty:

- Zaświadczenie o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego)
- Decyzje o nadaniu nr NIP,
- Decyzje o nadaniu nr REGON,
- Zaświadczenie o niezaleganiu z urzędu skarbowego,
- Pieczątka,
- Dowody osobiste

Opłaty

zgodnie z taryfą prowizji i opłat

Oprocentowanie

Rachunki bieżące oprocentowanie są według zmiennej stopy procentowej, kapitalizacja odsetek na koniec roku

Korzyści z posiadania rachunku bieżacego:

bezpieczeństwo środków ulokowanych na rachunku,
możliwość regulowania stałych opłat np.: telefonu, energii elektrycznej, bieżące płatności,
informacje o stanie swojego rachunku za pomocą usług Hasło,
obsługa swojego rachunku za pomocą Internetu-dostęp 24 h,
karty: debetowe, typu "charge",
możliwość ubiegania się o kredyt w rachunku bieżącym.

Otwarcie rachunku następuje:

po zawarciu umowy i złożeniu w banku karty wzorów podpisów wraz ze wzorem pieczątki,
po podpisaniu umowy przez obie strony,

Wszystkie te czynności muszą być dokonane w obecności pracownika banku.

Gdy nastąpi otwarcie rachunku klient może złożyć wniosek o:
otrzymanie blankietów czekowych,
kartę debetową, typu "charge",
usługę udzielania informacji - "HASŁO",
INTERNET BANKING,
uruchomić linię kredytową.

Klient może wszelkie płatności regulować osobiście, dokonując polecenia przelewu środków pieniężnych, a także przeprowadzać rozliczenia finansowe za pośrednictwem banku - polecenie zapłaty.

Klient może udzielić pełnomocnictwa osobie posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwa udziela się w obecności upoważnionego pracownika banku składając pisemne oświadczenie woli.

Udzielone pełnomocnictwo uprawnia do dysponowania rachunkiem tj. wpłat i wypłat w jednostkach organizacyjnych banku.

Klient może dokonać zapisu na wypadek śmierci.

Zapis na wypadek śmierci może być odwołany lub zmieniony przez posiadacza rachunku w dowolnym czasie. 

Kontakt

Mapa dojazdu

[obiekt mapy]

ul. Kartuska 3 83-340 Sierakowice
Tel.:  58-684-67-30
   58-681-65-22
Fax.: 58-684-67-39
E-mail: centrala@bssierakowice.pl
Kod SWIFT: GBWCPLPP