Klauzula Informacyjna - członkowie Banku Spółdzielczego

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO − informujemy, że:

 

 • Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Sierakowicach, z siedzibą w Sierakowicach ul. Kartuska 3, 83-340 Sierakowice Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisząc na adres poczty elektronicznej: iod@bssierakowice.pl lub pisemnie na adres administratora.

 

 • Cele i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane w związku z przystąpieniem do Banku na podstawie złożonej deklaracji członkowskiej w następujących celach:

 1. wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze w odniesieniu do członków spółdzielni, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne, tj. min. Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. 2017r. poz. 1560 ze zmianami);

 2. wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze w odniesieniu do członków banku, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne, tj. min. Ustawa z dnia 7 grudnia 2000r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych (Dz.U. 2018r. poz. 613 ze zmianami) oraz Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe (Dz.U. 2017r. poz. 1876);

 3. zrealizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.

 

 • Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych jest obowiązkowe, bez podania danych nie będzie Pni/Pan mogła/mógł przystąpić do Banku jako jego członek.

 

 • Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez Bank do czasu ustania Państwa członkostwa, a następnie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Banku – przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują bankom przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Państwa obowiązków z nich wynikających, przy czym:

 1. dane niezbędne do sporządzania dokumentacji podatkowej będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów podatkowych;

 2. dane przetwarzane w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń będą przechowywane przez okres niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.

 

 • Odbiorcy danych

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym organy nadzorcze, organy administracji publicznej, biegli rewidenci, urzędy, komornicy oraz podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi (podmioty przetwarzające) w tym m.in. kancelarie prawne, podmioty świadczące usługi informatyczne, doradcze.

 

 • Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługują Pani/Panu:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

  3. prawo do żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;

  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;

  6. prawo do przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany;

 1. Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możecie Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

 

 

Kontakt

Mapa dojazdu

[obiekt mapy]

ul. Kartuska 3 83-340 Sierakowice
Tel.:  58-684-67-30
   58-681-65-22
Fax.: 58-684-67-39
E-mail: centrala@bssierakowice.pl
Kod SWIFT: GBWCPLPP