Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu, dalej zwanym RODO informujemy:

 

 • Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Sierakowicach z siedzibą: ul. Kartuska 3, 83- 340 Sierakowice, tel: 58 684-67-30, e-mail:bssierakowice@wp.pl

 

 • Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pisząc na adres poczty elektronicznej: iod@bssierakowice.pl lub pisemnie na adres administratora.

 

 • Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane będą przetwarzane na potrzeby procesu rekrutacji w zakresie:

 1. realizacji procesu rekrutacji i zatrudnienia (podstawa prawna: art. 221 Kodeksu Pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO dla podstawowych danych kadrowych) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych;
 2. realizacji procesu rekrutacji, jeżeli zakres Pani/Pana danych osobowych przekazanych w dokumentach aplikacyjnych będzie szerszy niż wynika to z art. 221 Kodeksu Pracy – na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a) oraz art. 9 ust. 2 lit a) RODO);
 3. realizacji procesu rekrutacji i zatrudnienia (podstawa prawna: art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego w związku z art. 10 RODO dla danych dotyczących niekaralności) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych;
 4. prowadzenia przyszłych rekrutacji, jeżeli wyrazi Pan/Pani dobrowolną zgodę na takie działanie w dokumentach aplikacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 • Okres przechowywania dokumentów aplikacyjnych
 1. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane do momentu zakończenia rekrutacji;
 2. Jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na wykorzystanie danych w celach przyszłych rekrutacji, dokumenty aplikacyjne będą przechowywane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych, nie dłużej jednak niż przez okres miesiąca

 • Informacja o wymogu podania danych

  1. Podanie danych osobowych na etapie rekrutacji jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji;

  2. Podanie danych dotyczących niekaralności jest obowiązkowe w przypadku ubiegania się o zatrudnienie na stanowiska określone w art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego i dotyczy przestępstw określonych w tym przepisie prawnym.

  3. Nieudzielenie informacji o niekaralności, lub nieudokumentowanie tych informacji, a także udzielenie informacji potwierdzających skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo, o którym mowa w art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego, mogą stanowić przyczynę odmowy zatrudnienia.

  4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia);

 • Odbiorcy danych

Dane przetwarzane na etapie rekrutacji nie są udostępniane innym podmiotom.

 • Pani/Pana prawa w związku z przetwarzaniem danych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 1. prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji w dowolnym momencie bez konieczności podania przyczyny i bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody. W przypadku cofnięcia zgody, dane te zostaną niezwłocznie usunięte;

 2. prawo do dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 3. prawo żądania do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

 4. prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych;

 5. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

 6. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

 

Jeżeli zdecyduje się Pani/Pan ubiegać o zatrudnienie w Banku Spółdzielczym w Sierakowicach, prosimy o zamieszczenie następujących klauzul w dokumentach aplikacyjnych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Bank Spółdzielczy w Sierakowicach, z siedzibą w Sierakowicach ul. Kartuska 3, 83-340 Sierakowice .

Wyrażam zgodę /* Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji przez Bank Spółdzielczy w Sierakowicach, z siedzibą w Sierakowicach ul. Kartuska 3, 83-340 Sierakowice.

Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną administratora danych: Banku Spółdzielczego w Sierakowicach.

 

Kontakt

Mapa dojazdu

[obiekt mapy]

ul. Kartuska 3 83-340 Sierakowice
Tel.:  58-684-67-30
   58-681-65-22
Fax.: 58-684-67-39
E-mail: centrala@bssierakowice.pl
Kod SWIFT: GBWCPLPP