Klauzula Informacyjna dot. prania brudnych pieniędzy i płatności w kasie

 

 


Klauzula informacyjna dla osób i podmiotów korzystających z usług Banku w zakresie płatności okazjonalnych, nie będących Klientami Banku oraz dla Klientów dokonujących płatności w kasach Banku

 

 

Na podstawie art. 35 ust. 4 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Bank Spółdzielczy w Sierakowicach, jako Administrator Danych informuje, że:

1. Właściwa identyfikacja osoby dokonującej płatności okazjonalnej, czyli podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz jest warunkiem przeprowadzenia transakcji okazjonalnej i w takiej sytuacji pracownik obsługujący Panią/Pana jest zobowiązany poprosić o okazanie dokumentu tożsamości.

2.  Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w tym w szczególności zapewnienia przez Bank:

  1. stosowania wobec swoich klientów środków bezpieczeństwa finansowego (w tym: poprzez identyfikowanie osoby upoważnionej do działania w imieniu klienta oraz weryfikowanie jej tożsamości i umocowania do działania w imieniu klienta oraz przetwarzania informacji zawartych w dokumentach tożsamości klienta i osoby upoważnionej do działania w jego imieniu oraz sporządzania ich kopii).
  2. rozpoznawania ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego ze stosunkami gospodarczymi lub z transakcją okazjonalną oraz oceny poziomu rozpoznanego ryzyka,
  3. dokumentowania rozpoznanego ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego ze stosunkami gospodarczymi lub z transakcją okazjonalną oraz jego oceny, w tym poprzez dokumentowanie zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego oraz wyników bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji, jak również wykazywania na żądanie organów o których mowa w art. 130 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, że przy uwzględnieniu poziomu rozpoznanego ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego z danymi stosunkami gospodarczymi lub transakcją okazjonalną zastosowały odpowiednie środki bezpieczeństwa finansowego

3. Pana/ Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze z klientem lub w którym przeprowadzono transakcje okazjonalne, bądź w wypadku sporządzenia bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji, przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku ich przeprowadzenia.

W obu ww. wypadkach na  żądanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej złożone przed upływem okresu, o którym mowa wyżej, Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez kolejny okres nie dłuższy niż 5 lat, licząc od dnia, w którym upływa okres, jeżeli jest to konieczne w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych w zakresie działań przewidzianych Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy są:

  1. Generalny Inspektor Informacji Finansowej
  2. Bank Zrzeszający: SGB-Bank S.A.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, o ile odbyło się ono niezgodnie z prawem i w tym przypadku przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Dane kontaktowe Administratora Danych:

Z Administratorem można się skontaktować osobiście lub na adres poczty elektronicznej: bssierakowice@wp.pl,telefonicznie:58-684-67-30, pisemnie: ul. Kartuska 3, 83-340 Sierakowice.

Inspektor Ochrony Danych

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym w Banku Inspektorem Ochrony Danych, na adres poczty elektronicznej: iod@bssierakowice.pl  lub pisemnie (na adres siedziby Administratora).

 

Jednocześnie Bank Spółdzielczy w Sierakowicach, pragnie poinformować, dokonując wszelkich płatności, nie kwalifikowanych jako płatności okazjonalne zobowiązani jesteście Państwo do podania danych niezbędnych do wykonania operacji przelewu lub wpłaty na określony rachunek, w tym: numer rachunku odbiorcy, dane dokonującego wpłaty.

Bank jako Administrator Danych będzie przetwarzał Państwa dane wynikające z powyższej  operacji tylko i wyłączenie w celu jej przeprowadzenia oraz dla potrzeb rozliczeń podatkowych, co wynika bezpośrednio z Prawa Bankowego oraz Ustawy o Rachunkowości.

W ramach procesu realizacji transakcji Państwa dane przekazywane do w/w instytucji w zakresie przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz do:

  1. izby rozliczeniowe utworzone na podstawie art. 67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe,
  2. instytucje utworzone na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe;
  3. inne podmioty na podstawie podpisanych przez Bank umów powierzenia.

Więcej informacji o podmiotach, z którymi współpracuje Bank Spółdzielczy w Sierakowicach znajdą Państwo w informacji RODO na naszej stronie pod adresem: www.bssierakowice.pl

Kontakt

Mapa dojazdu

[obiekt mapy]

ul. Kartuska 3 83-340 Sierakowice
Tel.:  58-684-67-30
   58-681-65-22
Fax.: 58-684-67-39
E-mail: centrala@bssierakowice.pl
Kod SWIFT: GBWCPLPP