Lokaty

Oprocentowanie środków pieniężnych (stopa procentowa w stosunku rocznym)

  • PLEJADA do 12 miesięcy
  • Okres oszczędzania 14 dni
  • Okres oszczędzania 1 miesiąc
  • Okres oszczędzania 3 miesiące
  • Okres oszczędzania 6 miesięcy
  • Okres oszczędzania 12 miesięcy
  • Okres oszczędzania 24 miesiące

Depozyty o zmiennej stopie procentowej

  • Lokata promocyjna SGB z nagrodami na okres 6 miesięcy

Depozyty o stałej stopie procentowej

Uwaga:

•Minimalna kwota wkładu avista wynosi 50,00 zł, lokat terminowych 100,00 zł, lokat 14-dniowych i miesięcznych 1.000,00 zł.
•Oprocentowanie w Banku liczone jest w stosunku rocznym według stopy zmiennej.
•Obowiązuje kapitalizacja odsetek po upływie zadeklarowanego okresu.
•Odsetki od rachunków bieżących, wkładów avista, rachunków ROR, rachunków mieszkaniowych są kapitalizowane na koniec roku kalendarzowego.
•Zarząd BS upoważnia kierownictwo Banku do negocjowania stałej stopy procentowej w przypadku lokat powyżej 20.000,00 zł. na okres nie dłuższy niż 3 miesiące .
•Zarząd Banku Spółdzielczego w przypadku konieczności zastrzega sobie możliwość oprocentowania, zależnej od wysokości stopy oprocentowania redyskonta weksli NBP, stopy inflacji, kursu dolara w NBP.
•Zarząd Banku upoważnia kierownictwo BS do negocjowania oprocentowania lokat maksymalnie do 0,6 % w przypadkach lokowania środków od 10.000,00 zł.
•W przypadku niedotrzymania zadeklarowanego okresu lokat terminowych bank będzie wypłacał odsetki jak od wkładów avista.

Kontakt

Mapa dojazdu

[obiekt mapy]

ul. Kartuska 3 83-340 Sierakowice
Tel.:  58-684-67-30
   58-681-65-22
Fax.: 58-684-67-39
E-mail: centrala@bssierakowice.pl
Kod SWIFT: GBWCPLPP